Om biblioteken

Om biblioteken

Omslag till SOU-betänkandet "Ny bibliotekslag"Biblioteken i Sverige styrs av bestämmelserna i bibliotekslagen. Där står bland annat att varje kommun ska ha ett folkbibliotek.
I skollagen står att skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek.

Varje kommun ska enligt lagen anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den hjälper kommunen att planera sina biblioteksresurser för att förverkliga bibliotekslagens mål.

Vad ska biblioteken göra?

I bibliotekslagen står att biblioteken ska "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning". Biblioteken ska också "främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt".

Folkbibliotekens utbud ska "präglas av allsidighet och kvalitet".

Folkbiblioteken ska "särskilt främja läsning och tillgång till litteratur" samt "verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet".

Prioriterade grupper

Biblioteken ska finnas för alla, men särskilt prioritera barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning, de med annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna.

Våra biblioteksplaner

Biblioteksplan för Lindesbergs kommun (pdf)

Biblioteksplan för Nora kommun 2018-2021 (pdf)

Läs mer

Bibliotekslagen (SFS 2013:801)
Skollagen (SFS 2010:801), se särskilt kap. 2 § 36

Bibliotekens internationella manifest 

Kungl. biblioteket har i uppdrag att ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Läs mer

 

  • Lindesbergs kommun

  • Nora kommun