Om Bergslagsbibblan

Bergslagsbibblan är ett samarbete mellan folkbiblioteken i Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och Nora kommun.

Bergslagsbibblan startades 2016 som ett samarbete mellan Nora kommun och Lindesbergs kommun. Från och med september 2021 ingår även biblioteken i Ljusnarsbergs kommun och Hällefors kommun i samarbetet. Samma bibliotekskort gäller för samtliga bibliotek. Alla medier är sökbara i vår gemensamma katalog och du kan låna och lämna tillbaka på vilket av biblioteken du vill. Du kan beställa det du vill låna via webben och hämta på valfritt folkbibliotek i norra länsdelen efter några dagar. Det är gratis att låna och reservera sådant som finns på våra bibliotek.

Nytt bibliotekskort för Hällefors och Ljusnarsberg

I samband med sammanslagningen behöver du som har bibliotekskort i Hällefors kommun eller Ljusnarsbergs kommun få ett nytt kort.

Ta med dig legitimation och besök ditt bibliotek under bemannad öppettid så får du ett nytt kort utan kostnad. Öppettiderna hittar du här. 

 

Utvidgningen av Bergslagsbibblan finansieras av bidrag från Statens kulturråds satsning Stärkta bibliotek

 

Om biblioteken i Sverige

Biblioteken i Bergslagsbibblan och alla andra bibliotek i Sverige styrs av bestämmelserna i bibliotekslagen. Där står bland annat att varje kommun ska ha ett folkbibliotek. I skollagen står att skolelever ska ha tillgång till skolbibliotek. 

 

Biblioteksplaner

Varje kommun ska enligt lagen anta en plan för sin biblioteksverksamhet. Den hjälper kommunen att planera sina biblioteksresurser för att förverkliga bibliotekslagens mål. Här finns alla biblioteksplaner för kommunerna i Örebro län.

Vad ska biblioteken göra?

 • I bibliotekslagen står att biblioteken ska "verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning".
 • Biblioteken ska också "främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt".
 • Folkbibliotekens utbud ska "präglas av allsidighet och kvalitet".
 • Folkbiblioteken ska "särskilt främja läsning och tillgång till litteratur" samt "verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet".

Prioriterade grupper

Biblioteken ska finnas för alla, men ska enligt bibliotekslagen särskilt prioritera barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning, de med annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna.

 

Läs mer

Bibliotekslagen (SFS 2013:801)

Skollagen (SFS 2010:801), se särskilt kap. 2 § 36

 

Kungliga biblioteket - Sveriges nationalbibliotek som har i uppdrag att ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området.  

 

Bibliotekens internationella manifest - en sammanställning av IFLA, UNESCO och Svensk biblioteksförening.
Innehåller:

 • IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest
 • Glasgowdeklarationen om bibliotek,informationstjänster och intellektuell frihet
 • IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsnedsättning
 • IFLA:s/Unescos manifest om mångkulturella bibliotek 
 • IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet 
 • IFLA:s internetmanifest 
 • Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken
 • IFLA:s/Unescos skolbiblioteksmanifest
 • IFLA:s/Unescos manifest om digitala bibliotek 
 • IFLA:s manifest om biblioteksstatistik 
 • IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister 
 • IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 

Sök

Språk